Bovenwettelijke uitkeringen

Overheidsorganisaties  zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de boven- en nawettelijke werkloosheidsregelingen.
BAN PersoneelsDiensten kan deze uitvoering geheel of gedeeltelijk verzorgen. Dat betekent dat de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen namens de opdrachtgever door BAN PD worden vastgesteld en uitbetaald.

Rechthebbenden op een bovenwettelijke uitkering kunnen in twee categorieën worden onderscheiden:

  • Voormalig medewerkers die recht hebben op een WW-uitkering en daarnaast een bovenwettelijke aanvulling ontvangen. De WW wordt uitbetaald door het UWV, de bovenwettelijke aanvulling door BAN PD. Rechthebbenden vallen onder het verplichtingen-regiem van het UWV. De ervaring leert evenwel dat toezicht op en controle van sollicitatieactiviteiten uiterst beperkt is.
  • Voormalig medewerkers die na afloop van de WW-periode recht hebben op een nawettelijke werkloosheidsuitkering. Deze wordt uitbetaald door BAN PD. In de CAR UWO is bepaald dat ook voor deze groep het verplichting-regiem geldt zoals voor WW-gerechtigden.

BAN PersoneelsDiensten gaat tot uitbetaling van de uitkeringen over wanneer rechthebbenden een inkomstenverklaring over de betreffende periode en een overzicht van recente sollicitaties hebben ingeleverd.

Voormalig overheidsmedewerkers die een beroep doen op een bovenwettelijke uitkering hebben veelal het in de CAR UWO vastgelegde traject van reíntegratie-bij-voorgenomen-ontslag doorlopen. De voormalig werkgever is evenwel ook na het ontslag verantwoordelijk voor de reíntegratie van werkloze voormalig medewerkers.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van (geïntensiveerd) toezicht op en/of de begeleiding bij de sollicitatie-activiteiten van uw voormalig medewerkers die gebruik moeten maken van een bovenwettelijke uitkering. Begeleiding en toezicht zijn er op gericht de duur van de werkloosheid en de werkloosheidsuitkering waar mogelijk te verkorten.