Algemene Voorwaarden BAN PersoneelsDiensten

 1. Algemeen
  • BAN PersoneelsDiensten is een Besloten Vennootschap werkzaam op het gebied van de zakelijke dienstverlening.
  • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van Opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door BAN PersoneelsDiensten (BAN PD), alsmede van alle door BAN PD gedane aanbiedingen.
  • Met de Opdrachtgever wordt bedoeld: de wederpartij van BAN PD bij een overeenkomst van Opdracht.
  • Met Opdracht wordt bedoeld: de door BAN PD aangeboden/verrichtte diensten, zoals Opdrachten in de detacheringen, werving en selectie, mobiliteit en loopbaanontwikkeling, interim- en projectmanagement en advies- en begeleiding.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht
  • BAN PD zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten.
  • De Opdrachtgever verleent BAN PD  tijdig alle medewerking en informatie die BAN PD voor een goede uitvoering van de Opdracht wenselijk en/of noodzakelijk acht.
  • BAN PD houdt de Opdrachtgever op de hoogte van haar werkzaamheden voor zover de vereiste vertrouwelijkheid dat toelaat.
  • Alle door BAN PD verkregen informatie over de Opdrachtgever en diens organisatie zal door BAN PD vertrouwelijk worden behandeld.
  • De overeenkomst tot Opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Vergoeding en betaling
  • De Opdrachtgever is aan BAN PD een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij BAN PD gehanteerde tarieven.
  • De Opdrachtgever heeft, indien hij dit wenst, recht op een specificatie door  BAN PD.
  • BAN PD declareert naar keuze aan het eind van de Opdracht of maandelijks de verschuldigde vergoeding.
  • De Opdrachtgever voldoet de facturen van BAN PD binnen een maand na dagtekening van de factuur, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Alle kosten ter inning van de vordering (rente, boetegelden etc.) komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • BAN PD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor de Opdrachtgever uit de uitvoering van de Opdracht mocht voortvloeien.
  • Indien BAN PD desondanks gehouden is tot vergoeding van schade, dan zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de Opdrachtsom van de Opdracht tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling cq ten hoogste gelijk te zijn aan het maximale bedrag dat in het betreffende geval onder de door BAN PD betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  • De Opdrachtgever verbindt zich tot vrijwaring van BAN PD ingeval van aanspraken van derden.

 

 1. Derden
  • BAN PD kan desgewenst, zoveel als nodig is in overleg met de Opdrachtgever, derden inschakelen voor het namens BAN PD uitvoeren van Opdrachten of het assisteren bij Opdrachten.
  • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden.

 

 1. Einde van de overeenkomst
  • Indien door omstandigheden die niet zijn te wijten aan BAN PD de Opdracht niet langer op verantwoorde wijze uitvoerbaar is heeft BAN PD het recht de Opdracht tussentijds te beëindigen door opzegging, na overleg met de Opdrachtgever.
  • Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed conform de gemaakte afspraken. De Opdrachtgever en BAN PD zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de Opdracht.
  • Indien de Opdrachtgever of BAN PD in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de Opdracht van rechtswege.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht
  • In geval van geschillen, voortvloeiend uit met BAN PD gesloten overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement.
  • Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in Assen.
  • Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.