Uitvoering bovenwettelijke uitkeringen

Overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de boven- en nawettelijke werkloosheidsregelingen. BAN PersoneelsDiensten kan deze uitvoering geheel of gedeeltelijk verzorgen. Dat betekent dat de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen namens de opdrachtgever door BAN PersoneelsDiensten worden vastgesteld en uitbetaald.

Bij de bovenwettelijke uitkeringen wordt onderscheid gemaakt in een aantal categorieën: 

  • Voormalig medewerkers die recht hebben op een WW-uitkering en daarnaast op een bovenwettelijke aanvulling. De WW wordt uitbetaald door het UWV, de bovenwettelijke aanvulling door BAN PD. Rechthebbenden vallen onder het verplichtingen-regiem van het UWV. De ervaring leert evenwel dat toezicht op en controle van sollicitatieactiviteiten uiterst beperkt is.
  • Voormalig medewerkers die na afloop van de WW-periode recht hebben op een nawettelijke werkloosheidsuitkering. Deze wordt uitbetaald door BAN PersoneelsDiensten. Ook voor deze groep geldt het verplichtingen-regiem zoals voor WW-gerechtigden.
  • Tenslotte is er nog de groep van voormalig politieke ambtsdragers. Ook voor hen kan BAN PersoneelsDiensten de betaling van de uitkeringen regelen en ondersteuning bieden bij het vinden van een andere functie.
Toezicht

Wij houden toezicht op de naleving van de sollicitatieplicht.  De uitkeringen worden uitbetaald een inkomstenverklaring over de betreffende periode en een overzicht van recente sollicitaties is ingeleverd.

Voormalig overheidsmedewerkers die een beroep doen op een bovenwettelijke uitkering hebben vaak het in de CAR UWO vastgelegde traject van re-integratie-bij-voorgenomen-ontslag doorlopen. De voormalig werkgever is evenwel ook na het ontslag verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze voormalig medewerkers.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van (geïntensiveerd) toezicht op en/of de begeleiding bij de sollicitatie-activiteiten van uw voormalig medewerkers. Begeleiding en toezicht zijn er op gericht de duur van de werkloosheid en de werkloosheidsuitkering waar mogelijk te verkorten.