Verzuimprotocol, spelregels ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim

Dit verzuimprotocol geldt voor ziekmeldingen van (ex) werknemers die onder het eigen risico dragen Ziektewet vallen.

 1. Wanneer u door ziekte niet kunt werken, meldt u dit zo snel mogelijk, in ieder geval voordat uw werkdag begint bij ons (0592 330990) én bij de opdrachtgever. Meld u telefonisch ook hersteld, bij ons en de opdrachtgever.
 1. Als u ziek bent, krijgt u misschien een ziektewetuitkering. Wij zijn als (ex) werkgever eigenrisicodrager. Dat betekent dat u geen ziektewetuitkering van het UWV krijgt, maar van ons. Ook zijn wij samen met u verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dat betekent dat u vanaf het moment dat u zich ziek meldt een aantal plichten (zoals beschreven in de Controlevoorschriften Ziektewet) heeft. Hierna leest u meer hierover.
 1. Zorg er voor dat u thuis bent. Wij willen weten hoe het met u gaat en wanneer u weer in staat bent om te werken. Daarom nemen wij binnen 5 werkdagen nadat u zich heeft ziek gemeld contact met u op. Tot u met ons contact heeft gehad moet u elke dag tot 17.00 uur thuisblijven. U wordt mogelijk gebeld, thuis bezocht of u ontvangt een uitnodiging voor het spreekuur. Tot dit eerste contact mag u wel uw arts of fysiotherapeut bezoeken. Of naar een sollicitatiegesprek gaan.
 1. Werk mee aan uw herstel. Tijdens uw ziekte moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer beter te worden. Ga, als dat nodig is, langs bij uw (huis)arts en volg zijn adviezen op. Zorg er voor dat u alle dingen doet die goed zijn voor uw genezing.
 1. Werk actief mee aan uw re-integratie. Doe er alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. U stelt samen met onze casemanager verzuim en re-integratie een plan van aanpak op als u langer dan 6 weken ziek bent. Hierin staan afspraken over uw re-integratie-activiteiten.
 1. Wordt u buiten Nederland ziek? Geef dit binnen 48 uur aan ons door. Als wij daar om vragen, moet u een arts raadplegen en de medische verklaring van deze arts aan ons geven. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar het bevoegde sociale verzekeringsorgaan van het land waar u verblijft. U bent verplicht de aanwijzingen van deze instelling op te volgen. Wilt u op vakantie gaan als u arbeidsongeschikt bent? Uw vakantie mag de re-integratie en het herstel niet in de weg staan.
 1. Accepteer passend werk. Soms kunt u door uw ziekte uw eigen werk niet meer doen, maar wel ander werk. Wat voor werk dat is, hangt af van uw gezondheid en van hoelang u ziek bent. De bedrijfsarts bepaalt in overleg met u wat passend werk is. U moet dit werk altijd accepteren, ook als dat onder uw niveau ligt. Is er geen passend werk beschikbaar, maar bent u daartoe wel in staat? Dan bent u verplicht om u in te schrijven als werkzoekende. U moet dan proberen passend werk te krijgen. U hoeft niet op zoek te gaan naar passend werk als u met vakantie bent. U hebt maximaal vier weken per jaar vakantie.
 1. Kom naar afspraken bij de bedrijfsarts. Krijgt u een oproep voor het spreekuur of nodigen wij u uit voor een gesprek of onderzoek? Dan bent u verplicht om te komen. Wilt u een afspraak verzetten? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact met ons op. U kunt de afspraak alleen verzetten met een geldige reden. Wij beoordelen of de reden die u opgeeft geldig is. Heeft u geen geldige reden of komt u niet op een afspraak? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw ziektewetuitkering.
 1. Zorg voor een geldig identiteitsbewijs. Bij bezoek aan het spreekuur of in gesprek met onze casemanager verzuim en re-integratie moet u (en een eventuele begeleider) een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien. Bij het eerste contact kan dat een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. Bij vervolgcontact is ook een rijbewijs voldoende. Onze medewerkers legitimeren zich als ze bij u langskomen. Gebeurt dit niet, dan kunt u vragen naar hun legitimatie.
 1. Geef wijzigingen door. Als er iets verandert in uw situatie, dan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie direct aan ons door te geven. Deze veranderingen kunnen zijn: veranderingen in werk of inkomsten of uw gezondheid verbetert of gaat achteruit. Deze veranderingen moet u binnen 24 uur aan ons doorgeven. Veranderingen binnen uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een nieuw bankrekeningnummer, of een verhuizing) moet u binnen 48 uur aan ons doorgeven. Als u twijfelt over wat u wel of niet moet doorgeven, neem dan contact met ons op.
 1. Als u weer arbeidsgeschikt bent, moet u dat binnen 48 uur aan ons doorgeven.

Het is belangrijk dat u zich aan alle plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. U leest daar meer over in het Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.