Reïntegratie & Van Werk Naar Werk

In sommige situaties is gedwongen ontslag onvermijdelijk. Bijvoorbeeld in geval van reorganisatie, langdurige ziekte of een gebleken mismatch tussen medewerker en werk. Ondersteuning bij het zoeken van een nieuwe baan in de vorm van reïntegratie of van- werk- naar-werk begeleiding (VWNW) maakt veelal deel uit van de ontslagafspraken.

BAN PersoneelsDiensten biedt uw medewerker in de periode voor of na ontslag ondersteuning op maat bij het vinden van een nieuwe, passende functie bij een andere organisatie.

Van werk naar werk traject

Waarom?
Het van-werk-naar-werk-traject (VWNW-traject) is van toepassing op de medewerker die boventallig wordt verklaard en die een dienstverband van twee jaar of langer heeft bij dezelfde gemeente. Het belang van werk gaat boven dat van een uitkering. Voordat een medewerker wegens reorganisatie mag worden ontslagen, moeten werkgever en medewerker er via het VWNW-traject alles aan doen om snel ander werk te vinden.
Het vinden van nieuw werk is niet altijd gemakkelijk. Hulp van een externe deskundige kan het proces aanzienlijk versnellen. BAN PersoneelsDiensten biedt deze deskundige begeleiding!

Hoe ziet het VWNW traject eruit? 

Startfase: VWNW onderzoek

Het VWNW-traject start met de onderzoeksfase.  Tijdens dit onderzoek worden de wensen, mogelijkheden en het perspectief op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. We onderzoeken zowel binnen als buiten de gemeenten de mogelijkheden voor passende functies. Hierbij worden tevens de kansen van de medewerker op de regionale arbeidsmarkt onderzocht.

Stap 2: vastleggen van afspraken

Na de onderzoeksfase leggen werkgever en werknemer binnen 3 maanden na aanvang van het traject de afspraken die gemaakt worden om ander werk te vinden vast in een contract. Hierin staan de doelen, beschikbare faciliteiten en evaluatiemomenten. Aangeraden wordt om ook de rechten en plichten van beide partijen hierin concreet te benoemen.

Stap 3: uitvoering van werk naar werk-traject

Deze stap bestaat uit meerdere fases:

Fase  1
Ondersteuning bij de acceptatie van de situatie waarin de medewerker verkeert. Afhankelijk hiervan kan deze fase korter of langer duren. Het is van belang dat de medewerker weer in staat is stappen te zetten gericht op de toekomst.

Fase 2

Zelfanalyse: aan de hand van praktische opdrachten worden de kwaliteiten, persoonlijke eigenschappen, valkuilen, kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Deze fase wordt afgerond met het opstellen van het persoonlijk profiel (wie ben ik en wat kan ik).

Fase 3

Arbeidsmarktverkenning: aan de hand van het persoonlijk profiel wordt de arbeidsmarkt verkend en beroepsmogelijkheden onderzocht. De medewerker ontvangt handvatten en tips voor het voeren van oriënterende gesprekken. Een scholingsadvies kan deel uit maken van deze fase. De fase wordt afgerond met het opstellen van een arbeidsmarktprofiel.

Fase 4

Arbeidsmarktbenadering: de medewerker ontvangt begeleiding bij het optimaliseren van zijn of haar sollicitatievaardigheden en het daadwerkelijke solliciteren. Het unieke netwerk van BAN PersoneelsDiensten op het gebied van vacatures binnen de noordelijke overheid wordt in deze fase actief ingezet en benut.

BAN PersoneelsDiensten beoogt de medewerker binnen de afgesproken termijn te begeleiden naar een passende nieuwe functie. Mocht dit niet haalbaar blijken dan brengt de loopbaanadviseur 3 maanden voor de afloop van het traject een advies uit. Als verwacht wordt dat verlenging van het traject de kans op werk doet toenemen zal dit worden geadviseerd. Uiteraard zullen hiervoor inhoudelijke argumenten op basis van de bevindingen worden aangedragen.

Verslaglegging en evaluatiemomenten

Gedurende de uitvoering van het VWNW-traject zorgt de loopbaanadviseur voor een zorgvuldige verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten als onderdeel van het VWNW-dossier. Om de 3 maanden wordt te voortgang geëvalueerd tezamen met de leidinggevende en de betrokken medewerker.

Duur van de begeleiding

De begeleidingsduur wordt in overleg afgestemd tot een maximum van 24 maanden.